Skip to content

OFERTA   i PROGRAM

Koncepcja i cel realizacji programu studiów Informatyka i zarządzanie- moduł Menedżer Bezpieczeństwa Informacji– Inspektor Ochrony Danych Osobowych [MBI – IODO] poziom zaawansowany, powstała w oparciu o sygnalizowane potrzeby rozwijania kompetencji absolwentów studiów podyplomowych dla inspektorów ochrony danych osobowych poziomu podstawowego AGH. Zmiany przepisów prawa, które weszły w życie z dniem 27 kwietnia 2016 r. oraz prognozowanych oczekiwań i potrzeb wzmacniania kadr / zasobów ludzkich na rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy w społeczeństwie informacyjnym.

Program studiów jest nowatorską dotychczas nierealizowaną kompozycją transdyscyplinarnych treści prowadzących do uzyskania umiejętności zawierających elementy:

Proponowany tryb specjalistycznego kształcenia podyplomowego w formie wykładów, warsztatów przedmiotowych i ćwiczeń oraz prezentacji i symulacji prowadzenia zajęć zapewni wyrabianie odpowiednich nawyków i sprawności w działaniu. Ponadto uwzględniono jakościowe przygotowanie osób funkcyjnych w obszarach nadzoru przetwarzania i zabezpieczania aktywów informacyjnych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz. U.  z 2020 r. poz. 1369 ze zm.) i ustawy  z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2021, poz. 670) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (na podstawie art. 18 ustawy  o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2017, poz. 2247), dalej KRI.

Koszt studiów: 4 400 PLN

Możliwość płatności za każdy semestr osobno (2 200 pln/semestr)

Dokumenty 

Warunki rekrutacji, w tym wymagania wstępne:

  • wykształcenie zezwalające na podjęcie studiów podyplomowych, pierwszego lub drugiego stopnia; licencjat
  • brak wymagań profilu specjalności zawodowej;
  • kwalifikacja kandydatów wg kolejności zgłoszeń,
  • dokonanie wpłaty (nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych).

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy ( do pobrania plik .doc )
  • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Studiów Podyplomowych w AGH ( pobierz oświadczenie plik .doc )
  • odpis dyplomu studiów wyższych (licencjat/inż./mgr)
  • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe (możliwość wpłaty za każdy semestr osobno).

DLA KOGO - KANDYDACI

Zgodnie z założeniami kandydaci mogą rozwijać umiejętności i zdobyć formalne wykształcenie do pełnienia obowiązków menedżerów bezpieczeństwa informacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. Propozycja kierowana jest
w szczególności do:

Absolwent studiów posiada bogatą wiedzę i umiejętności menedżera / koordynatora prac zespołów dziedzinowych w zakresie przygotowania organizacji do sprawnego realizowania ustawowych obowiązków. Jest dysponentem szczegółowej wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, w tym zadań szkoleniowych i audytowych.

KADRA 

Jarosław Felinski foto

Jarosław Feliński

mgr

Przedmioty:
Funkcjonalność systemów bezpieczeństwa informacji- konwersatorium;
Metodyka oceny efektywności materiału audytowego - Praktyczne opracowanie raportu ;
Komunikacja werbalna i pozawerbalna;

Tomasz Józefko foto 1200 zdjecie osoby

Tomasz Józefko

mgr

Przedmioty:
Bezpieczeństwo informacji w świetle wymagań rodziny norm PN-ISO/IEC 2700X - bezpieczeństwo informacji w świetle wymagań normy - konwersatorium;
Zarządzanie ciągłością działania przez IODO w jednostce organizacyjnej w świetle wymagań normy PN-ISO/IEC 24762:2010- konwersatorium

Przemysław Olszewski zdjecie osoby

Przemysław Olszewski

mgr

Przedmioty:
System zarządzania bezpieczeństwem informacji w praktyce IODO w świetle wymagań normy PN- ISO/IEC 27001- konwersatorium;
Szacowanie ryzyka przez IODO w jednostce organizacyjnej w świetle wymagań normy PN-ISO/IEC 27005- konwersatorium;
Andragogika – w praktyce BI i IODO- konwersatorium

Robert Puc zdjecie

Robert Puc

mgr

Przedmioty:
Techniki oceny efektywności materiału audytowego IT, analiza przypadku, wnioski- konwersatorium;

Tomasz Lenarczyk-Foto

Tomasz Lenarczyk

dr

Przedmioty:
Prawne regulacje ochrony danych w działalności organizacji - konwersatorium;

KOMUNIKATY 

PARTNERZY 

Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych Osobowych

Ratuszowa 13,

03-450 Warszawa

https://siodo.pl/dzialalnosc/

Porozumienie o współpracy – AGH @ SIODO [2017]

KONTAKT 

Organizator studiów podyplomowych:
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki
i Inżynierii Biomedycznej Katedra Automatyki i Robotyki
Adres organizatora:
al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków,
pawilon B1, III piętro, pokój 309,

Nr konta do wpłat:

96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

Tytułem:

SP MBI /120.6764